O podjetju natisni

Uprava_320

 

Smo hčerinsko podjetje Palome Sladkogorske za zaposlitev invalidov in kot takšno prevzemamo v delovno razmerje invalide, presežne delavce pa tudi ostale zaposlene, kjer jim nudimo ustrezno zaposlitev in se strokovno lotimo dela s kadri.

 

Naše glavne dejavnosti so: pakiranje posebnih kompletov, proizvodnja paketičev, prodaja  higienskih papirjev, prodaja – papirnica in knjigarna, prodaja – cvetličarna, čiščenje poslovnih prostorov, urejanje okolja, vrtnarske storitve in druge manjše storitve.


Osnovni podatki podjetja:

Firma: Paloma PIS d.o.o. Sladki Vrh je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru dne 3.4.1997
Številko registrskega vložka: 1/10133/00
Oznaka in številka sklepa: SRG 97/00131
Skrajšana firma: PALOMA PIS d.o.o.
Sedež: 2214 SLADKI VRH
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.516,00 €
Matična številka: 1189484
Davčna številka: 86145398
Šifra dejavnosti: 82.920 (Pakiranje) 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
Transakcijski račun: TR 04515-0000411303 Nova KB Maribor
Telefon: 02 6457 521
Telefaks: 02 6457 525
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Družba je bila ustanovljena na podlagi pogodbe o ustanovitvi dne 12.12.1996 med družbenikoma Paloma-Sladkogorska tovarna papirja, d.d., Sladki Vrh in Občino Šentilj. V pogodbi o ustanovitvi je določeno, da bo družba usposabljala in zaposlovala najmanj 40 % invalidnih oseb ter s soglasjem Vlade Republike Slovenije poslovala kot invalidsko podjetje. Omenjeno soglasje je družba dobila 2.10.1997 in od naslednjega dne posluje kot invalidsko podjetje.
Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom družbenikov v višini 1.020.000,00 SIT je bilo vpisano v sodni register dne 7.2.2001 pod številko sklepa Srg 2000/04567. Osnovni kapital družbe znaša po  tej spremembi 2.520.000,00 SIT.
osnovni  kapital družbe - podjetja  je 10.516,00 €.

Poslanstvo

Paloma PIS d.o.o. je družba ustanovljena s posebnim namenom, predvsem zaposlovati težje zaposljive delovne kategorije. Družba je pridobitne narave, vendar ni namenjena ustvarjanju večjih dobičkov zaradi ugodnosti, ki izhajajo iz statusa invalidskega podjetja. 60 % dobička ne delimo, temveč ostaja v podjetju v skladu z ustrezno zakonsko osnovo, ki nam to nalaga.

Delovanje invalidskega podjetja - pravna ureditev in praksa

 * Zakon o gospodarskih družbah. Pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
  * Invalidskega podjetja (52. do 61. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov)
* Zakon o javnem naročanju (19. člen Posebni primeri naročanja - pridržana naročila - možnost objave naročil z pridržanjem 
  v smislu izbire ponudnika, ki izkaže status invalidskega podjetja.
 * ter vsa ostala zakonodaja na osnovi katere delujejo pravne osebe RS.

Poglavitne dejavnosti in načrti

  * Pakiranje posebnih kompletov,
  * Proizvodnja paketičev,
  * Prodaja  higienskih papirjev,
 * Prodaja - papirnica in knjigarna,
 * Prodaja - cvetličarna
 * Čiščenje poslovnih prostorov
 * Urejanje okolja
  * Popravila palet in druge manjše storitve.

Še naprej bomo skupaj z matičnim podjetjem snovali načrte , ki bodo zagotavljali zaposlenim delovna mesta trgu  pa zagotavljali proizvode in storitve.

Tehnološka in kadrovska usposobljenost

Za opravljanje dejavnosti imamo 80 delavcev, vsi so ustrezno strokovno uvedeni in usposobljeni. Prav tako razpolagamo z vso potrebno tehnološko opremo za opravljanje svojih dejavnosti. Z zgoraj navedeno strateško usmeritev imamo planirano ustrezna osnovna sredstva.

Razvoj

Podjetje ima za svoj razvoj namenjena posebna sredstva rezervacij, ki ji načrtuje še nadalje vlagati v razvijanje že obstoječih in zgoraj omenjene nove strateške usmeritve.

Direktor Paloma PIS d.o.o.
Damjan Rajh, univ. dipl.ekon

 
© 2016. Paloma pis d.o.o.. Oblikovanje matizz